ZSS NITRAVA

NÁVŠTEVNÝ PORIADOK

„NITRAVA“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra (ZSS)

Železničiarska 52, 949 01 Nitra

 

Platný od : 29.4.2021

  1. Východiská:

Návštevný poriadok (ďalej aj „poriadok“) vychádza z odporúčaných postupov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v súlade s Pandemickým plánom MPSVaR SR pre prípad pandémie a aktuálnymi podmienkami uvedenými vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR.

Poriadok zohľadňuje aktuálnu zlepšenú epidemickú situáciu v okrese a  ZSS postupne uvoľňuje opatrenia, ktoré boli prijaté na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19.

ZSS je schopné zabezpečiť prijímanie návštev prijímateľov sociálnej služby za dodržania podmienok, určených v tomto návštevnom poriadku.

Návštevou na účely tohto poriadku sa rozumie osoba mimo ZSS, ktorá má záujem navštíviť a/alebo navštívi prijímateľa sociálnej služby

  1. Plánovanie návštev

Návšteva si v pracovných dňoch od pondelka do piatka v čase medzi 7,00 a 15,00h telefonicky dohodne termín návštevy so sociálnou pracovníčkou, kontakt: 037/6522016, prípadne hovor cez sociálne siete: messenger - FB profil „Nitrava Zss“.

Deň návštevy, ktorý si podľa voľných kapacít zvolí návšteva, môže byť ktorýkoľvek deň v týždni.

Návštevy sa plánujú v polhodinových intervaloch so začiatkom od 8,00 až 10,30h a od 13,30 až 16,00, tak, aby nenarušovali bežný chod ZSS.

  1. Časový rozsah návštev

Každého prijímateľa sociálnej služby môže navštíviť 1 osoba týždenne po dobu najviac 20 minút. V prípade, že prijímateľ v danom týždni už má plánovanú návštevu, návšteva si dohodne termín v ďalšom týždni.

Návšteva si sleduje a dodržiava čas, vymedzený na návštevu.

  1. Priebeh návštev

Návšteva sa pri vstupe do ZSS preukáže jedným z nasledovného:

-        dokladom o prekonaní ochorenia Covid-19 v posledných 180 dňoch

-        dokladom o ukončení očkovania 2.vakcínou Pfizer alebo Moderna s odstupom 14 dní

-        dokladom o očkovaní 1.vakcínou Astra Zeneca s odstupom 4 týždňov

-        dokladom o vykonaní Antigen testu, nie starším ako 7 dní

-        dokladom o vykonaní PCR testu, nie starším ako 7 dní

Návšteva prebehne prioritne v priestoroch záhrady, v zlom počasí v priestore vestibulu ZSS pred jedálňou, s odstupom minimálne 2 metre od iných ľudí. U imobilných prijímateľov môže byť návšteva zrealizovaná na izbe, ak je navštívená osoba ubytovaná sama. Ak izbu obývajú dvaja imobilní prijímatelia, návštevu nemôžu mať na izbe súčasne.

10 minút po ukončení návštevy je vždy určených na vetranie a dezinfekciu priestorov.

Všetky návštevy sa musia na recepcii preukázať vyššie uvedeným dokladom, dokladom totožnosti, vydezinfikovať si ruky a mať respirátor FFP2, ktorým musia mať prekryté horné dýchacie cesty (nos aj ústa) počas celej doby trvania návštevy v ZSS a z dôvodu bezpečnosti obmedziť blízky fyzický kontakt s navštíveným.

  1. Nákupy

Prípadné nákupy návšteva neodovzdáva priamo prijímateľovi, ale sústreďujú sa pri vstupe do zariadenia, tak, ako tomu bolo doposiaľ od začiatku pandémie. Prijímateľom budú veci odovzdané po ponechaní v karanténe a po povrchovej dezinfekcii. Nákupy nezahŕňajú žiadne potraviny podliehajúce skaze, varené jedlo v uzatvorených nádobách, návykové látky, nebezpečné predmety a pod..

  1. Paliatívna starostlivosť

Návštevy za účelom paliatívnej starostlivosti sú dohodnuté individuálne podľa potreby, priamo s príslušnou vedúcou oddelenia opatrovania.

  1. Záverečné ustanovenia

Ak nie je možné zo strany návštevy zabezpečiť dodržanie týchto podmienok, ZSS navrhuje využiť na sprostredkovanie kontaktu s prijímateľom sociálnej služby informačno-komunikačné technológie na diaľku.

 

Dohodnutím návštevy a vstupom do ZSS za účelom vykonania návštevy sa návštevník zaväzuje dodržiavať všetky ustanovenia tohto návštevného poriadku.

 

Dodržiavaním všetkých ustanovení tohto poriadku prejavuje návšteva svoju súdržnosť a empatiu k svojim blízkym, žijúcim v komunite zariadenia s mnohými ďalšími ľuďmi, ktorí sú odkázaní na pomoc.

 

V prípade, že návšteva odmieta dodržiavať nastavené podmienky uvedené v tomto poriadku, má ZSS možnosť návštevu prerušiť, prípadne ukončiť.

 

Tento poriadok je záväzný pre všetky návštevy, zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby.

 

 

Schválené: v Nitre, 27.4.2021                                    Mgr. Katarína Kozáková         

                                                                                       riaditeľka ZSS