ZSS NITRAVA

Vážení príbuzní, známi, priatelia

prijímateľov sociálnych služieb v „NITRAVA“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra,

 

vychádzajúc z odporúčaní Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré boli vypracované v spolupráci s hlavným hygienikom a epidemiológmi, si Vás dovoľujeme oboznámiť s podmienkami, podľa ktorých sa naše zariadenie bude riadiť počas obdobia vianočných a novoročných sviatkov:

 

NÁVŠTEVY V ZARIADENÍ

-        v súčasnej situácii, vzhľadom ku karanténe v zariadení a tiež z dôvodu obmedzených personálnych kapacít, naše zariadenie nie je schopné dodržať podmienky, za akých je odporúčané prijať návštevy, z toho dôvodu ďalej postupujeme v súlade s odporúčaním lekára NSK MUDr. Ševčíka a návštevy sú zakázané

-        návšteva v prípade paliatívnej starostlivosti je so súhlasom riaditeľky zariadenia povolená za dodržania všetkých protiepidemických opatrení

-        návšteva kňaza je povolená za účelom podania sviatosti zmierenia a pomazania

 

NÁVŠTEVA V DOMÁCOM PROSTREDÍ

V súčinnosti s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre sme hľadali možnosti, ako prijímateľom sociálnej služby v našom zariadení umožniť prežiť sviatky v kruhu svojej rodiny. Nakoľko v zariadení je momentálne nedostatok práceschopného personálu a tiež obmedzené možnosti povinnej izolácie prijímateľov po návrate z domáceho prostredia (z dôvodu vytvorenia covid zón), je opustenie zariadenia do domáceho prostredia možné za nasledovných podmienok:

 

-        neprítomnosť - opustenie zariadenia bude trvať minimálne 10 a viac dní

-        prijímateľ sociálnej služby bude pred odchodom do domáceho prostredia negatívne AG testovaný

-        prijímateľ sociálnej služby sa musí pri návrate do zariadenia preukázať PCR výsledkom testu nie starším ako 24 hodín

-        prijímateľ sociálnej služby bude po návrate do zariadenia s negatívnym výsledkom PCR testu 5 dní v preventívnej izolácii

 

alebo

-        prijímateľ sociálnej služby, ktorý bol v posledných 90 dňoch pozitívne testovaný a je po ukončenej karanténe a bez príznakov ochorenia (kašeľ, nádcha, dýchavica, bolesť hrdla, svalov, zvýšená TT)

-        prijímateľ sociálnej služby bude po návrate do zariadenia 5 dní v preventívnej izolácii

 

Dôležité:

-        odporúčame PCR prípadne aspoň AG testovanie všetkým členom domácnosti, v ktorej sa bude prijímateľ počas opustenia zariadenia zdržiavať, ešte pred jeho príchodom do domácnosti, nestretávanie sa viacerých domácností

-        odporúčame v domácom prostredí používať u všetkých členov domácnosti prekrytie dýchacích ciest rúškom, dôsledné dodržiavanie hygieny, časté vetranie.

 

 

Ak nie je možné z Vašej strany zabezpečiť dodržanie týchto podmienok, navrhujeme využiť na sprostredkovanie Vášho kontaktu s príbuznými a blízkymi informačno-komunikačné technológie na diaľku.

 

 

Žiadame Vás o rešpektovanie prijatých opatrení. Vzniknutá situácia je zložitá pre všetkých z nás, preto sa snažme byť k sebe maximálne ohľaduplní.

Ďakujeme Vám za porozumenie a prajeme všetkým pokojné vianočné sviatky a pevné zdravie

 

V Nitre, 18.12.2020

Mgr. Katarína Kozáková, v.r.

tel. kontakt 037/6522016, 0903622672