ZSS NITRAVA

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

 

 

Dňa 1.1.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti („zákon“), ktorého cieľom je zlepšiť odhaľovanie protispoločenskej činnosti (známe tiež ako „whisteblowing“) a tým jej zamedzovať. Zákon upravuje podmienky pre poskytovanie ochrany oznamovateľom kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a s tým súvisiace práva a povinnosti (aj vo vzťahu k zamestnávateľom).

 

Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa § 11, ods. 4 až 7, a podľa § 12 zákona je hlavný kontrolór NSK.

 

Podnet v zmysle uvedeného zákona je možné podať:

a) elektronickou poštou zaslanou na adresu oznamovanie@unsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,

b) poštou zaslanou na adresu Úradu NSK, hlavný kontrolór, Rázusova 2A, 949 01  Nitra, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“,

c) poštou zaslanou na sekretariát predsedu NSK, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK predsedu NSK – NEOTVÁRAŤ“.

 

Spôsob podania podnetu podľa písm. c) je možné využiť len v prípade, ak podnet smeruje proti hlavnému kontrolórovi NSK.

 

Smernica o vnútornom systéme prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Nitrianskeho samosprávneho a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti