ZSS NITRAVA

Je možné k vám umiestniť aj osobu, ktorá má trvalý pobyt na území iného samosprávneho kraja?

 

Samozrejme, je to možné. V takomto prípade je nutné, aby samosprávny kraj, v ktorom má odkázaná osoba trvalý pobyt, požiadal iného verejného poskytovateľa sociálnych služieb, ktorý je zriadený iným samosprávnym krajom, o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby pre odkázanú osobu. Samosprávny kraj uhrádza poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil iný samosprávny kraj, ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním tejto sociálnej služby.

 

 

Je možné požiadať o ukončenie poskytovania sociálnej služby? 

 

Prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní.

 

 

Aké sú návštevné hodiny v zariadení?

 

Prijímatelia sociálnej služby prijímajú návštevy počas celého dňa, tak, aby nerušili ostatných prijímateľov sociálnej služby a chod zariadenia.

Každý návštevník sa pri vstupe do zariadenia preukáže.