ZSS NITRAVA
CENNÍK
Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.
Tabuľka úhrad za poskytovanie odborných činností, pri jednotlivých stupňoch odkázanosti na sociálnu službu:
Tab. č. 1   Odborné činnosti v DSS, ZPS, ŠZ - pobytová forma
Mesačná úhrada - počet dní v mesiaci/€
Stupeň odkázanosti
1deň
28 dní
29 dní
30 dní
31 dní
 II.
1,53
42,84
44,37
45,90
47,43
 III.
1,83
51,24
53,07
54,90
56,73
 IV.
2,11
59,08
61,19
63,30
65,41
 V.
2,50
70,00
72,50
75,00
77,50
 VI.
3,00
84,00
87,00
90,00
93,00
 *********************************************************************************************************************************
OBSLUŽNÉ ČINNOSTI
Ubytovanie
Denná sadzba za užívanie 1m² podlahovej plochy je 0,16 €.
Úhrada je zvýšená, na deň o:
-          0,50 €, ak podlahovú plochu užíva jedna osoba
-          0,26 €, ak podlahovú plochu užívajú dve osoby.
To platí, ak na jednu osobu pripadá viac ako 8 m² podlahovej plochy.
Tab. č. 2 Objekt „A“
Mesačná úhrada - počet dní v mesiaci/€
Popis
Plocha izby
1deň
28 dní
29 dní
30 dní
31 dní
Jednolôžková mala izba
17,43 m²
3,29
92,12
95,41
98,70
101,99
Jednolôžková veľká izba
23,25 m²
4,22
118,16
122,38
126,60
130,82
Dvojlôžková izba
23,25 m²
2,12
59,36
61,48
63,60
65,72
     
Tab. č. 3 Objekt „B“      
Mesačná úhrada - počet dní v mesiaci/€
Popis
Plocha izby
1 deň
28 dní
29 dní
30 dní
31 dní
Jednolôžková malá izba
15,45 m²
2,97
83,16
86,13
89,10
92,07
Dvojlôžková izba
25,50 m²
2,30
64,40
66,70
69,00
71,3
 ********************************************************************************************************************************************
Stravovanie
Sumu úhrady za stravovanie tvoria: súčet nákladov na suroviny (stravná jednotka) a režijné náklady na prípravu stravy na deň,
na prijímateľa sociálnej služby vo výške určenej v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia NSK
  Tab. č. 4
    Mesačná úhrada - počet dní v mesiaci/€
Strava
1 deň
28 dní
29 dní
30 dní
31 dní
Raciolnálna
6,64
185,92
192,56
199,20
205,84
Diabetická
7,30
204,40
211,70
219,00
226,30
Šetriaca
6,91
193,48
200,39
207,3
214,21
 
Prijímateľ sociálnej služby je povinný odoberať aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera.
 *******************************************************************************************************************************************
 
 Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 
Tab. č. 5
Popis
1 deň
Upratovanie
0,30 €
Pranie
0,30 €
Žehlenie a údržba bielizne a šatstva
0,40 €
 
Tab. č. 6
Mesačná úhrada - počet dní v mesiaci/€
Popis
28 dní
29 dní
30 dní
31 dní
Upratovanie, Pranie, Žehlenie a údržba bielizne a šatstva
8,80
8,80
8,80
8,80
 
Užívanie spoločných priestorov
 
Tab. č. 7
Mesačná úhrada - počet dní v mesiaci/€
Popis
1 deň
28 dní
29 dní
30 dní
31 dní
Užívanie spoločných priestorov
0,10
2,80
2,90
3,00
3,10