ZSS NITRAVA

Odpovede na najčastejšie otázky:

Mám záujem o poskytovanie sociálnej služby v „NITRAVA“ ZSS. Koho môžem požiadať o pomoc pri podávaní žiadosti?

 

Podať žiadosť o poskytovanie sociálnej služby môžete vy sami, pokiaľ vám to zdravotný stav dovoľuje. V prípade nepriaznivého zdravotného stavu, môže tak urobiť vo vašom mene  aj váš známy či iný príbuzný na základe splnomocnenia.

Taktiež sa môžete obrátiť aj na sociálnu pracovníčku „NITRAVA“ ZSS, t.č. 037/6522016, ktorá vám poskytne potrebné poradenstvo ohľadom podania žiadosti do zariadenia.

 

Žiadateľ môže byť do zariadenia prijatý na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a žiadosti o poskytovanie sociálnej služby v zariadení.

 

Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu sa nevyžaduje u tých žiadostí, u ktorých sa bude poskytovať sociálna služba, za ktorú si bude prijímateľ sociálnej služby platiť úhradu vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.

V tomto prípade sa žiadateľ sa priamo obráti na zariadenie.

 

 

Koho mám požiadať o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu?

 

So žiadosťou sa môžete obrátiť na:

 obecný úrad

       (platí pre druh sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov)

 miestny samosprávny kraj

       (platí pre druh sociálnej služby: Špecializované zariadenie a Domov sociálnych služieb)

 

 

Ako požiadam obec alebo samosprávny kraj o vydanie odkázanosti na sociálnu službu?

 

V mieste bydliska, v obci alebo na miestnom úrade samosprávneho kraja si podáte

„Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“.

Na základe lekárskeho nálezu, ktorý je prílohou žiadosti, vypracuje posudkový tím posudok o odkázanosti na sociálnu službu. Následne vám obec alebo samosprávny kraj vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

 

 

Kde získam „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu?“

 

Žiadosť si môžete osobne prevziať:

na úrade miestneho samosprávneho kraja

na obecnom úrade

v zariadení sociálnych služieb „NITRAVA“ ZSS Nitra

 

Pre občanom Nitrianskeho samosprávneho kraja je žiadosť dostupná na internetovej stránke www.unsk.sk, v sekcii Sociálna pomoc -  Postup pri zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby.

  

Kam mám doručiť vypísanú žiadosť?

 

Vypísanú žiadosť doručí žiadateľ osobne alebo písomnou formou na miestny obecný úrad alebo úrad samosprávneho kraja, v závislosti od toho, o aký druh sociálnej služby žiadate. 

 

Prišlo mi domov „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“. Ako mám ďalej postupovať?

Ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v NITRAVA ZSS Nitra na Železničiarskej ulici 52, je povinný poskytovateľovi sociálnej služby na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uviesť tieto údaje a predložiť tieto potvrdenia a doklady:

- meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum narodenia a adresu jej pobytu

- druh sociálnej služby a formu sociálnej služby

- deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby

- potvrdenie o príjme a doklady o majetkových pomeroch fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, a osôb, ktorých príjmy sa s ňou spoločne posudzujú a spoločne započítavajú; to neplatí pre fyzickú osobu, ktorá bude platiť úhradu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.

- právoplatné rozhodnutie o jej odkázanosti na sociálnu službu; to neplatí pre fyzickú osobu, ktorej sa má poskytovať sociálna služba bezodkladne podľa § 8 ods. 6 zákona o sociálnych službách, fyzickú osobu uvedenú v § 35 ods. 1 písm. b) zákona o sociálnych službách a fyzickú osobu, ktorá bude platiť úhradu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.