ZSS NITRAVA

Stravovanie je poskytované v zmysle platných predpisov o spoločnom stravovaní v rozsahu jednotlivých diét. Stravovanie je zabezpečené prípravou stravy vo vlastnej stravovacej prevádzke zariadenia. 

 

Zariadenie poskytuje klientom možnosť celodenného stravovania, v rámci ktorého sa podávajú tri druhy stravy:

racionálna strava sa podáva 5x denne - raňajky, desiata, obed, olovrant, večera,

diabetická strava sa podáva 6x denne - raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, večera II,

šetriaca strava sa podáva 5x denne - raňajky, desiata, obed, olovrant, večera.

 

Jedálny lístok sa zostavuje spravidla 2 - 4 týždne dopredu.

 

V zariadení je zriadená stravovacia komisia, ktorú zriaďuje riaditeľ zariadenia, ako svoj poradný orgán. Komisia zasadá spravidla 1x mesačne,  kde majú možnosť za zúčastniť všetci prijímatelia sociálnej služby, ktorí majú záujem, vyjadriť svoje pripomienky, prípadne podať návrhy pri zhotovovaní jedálneho lístka.

 

V našom zariadení, tým že poskytujeme pobytovú formu sociálnej služby - celoročnú, je prijímateľ sociálnej služby povinný odobrať aspoň dve jedlá denne.

 

Mobilní prijímatelia sociálnej služby z objektu „A“ sa stravujú v jedálni.   

Imobilným prijímateľom sociálnej služby v objekte „B“ sa strava podáva v malých jedálňach, ktoré sú zriadené na jednotlivých poschodiach objektu.

V prípade potreby sa imobilným prijímateľom sociálnej služby strava donáša priamo k lôžku.

 

Pre dodržiavanie pitného režimu je v jedálni a na jednotlivých poschodiach objektu „B“ a na 1. a 4. poschodí objektu "A" k dispozícii čaj počas celého dňa.

 

Jedálny lístok je vyvesený na oznamovacích tabuliach v jedálni a na spojovacej chodbe pri recepcii zariadenia. V objekte „B“ a "A" je pre imobilných prijímateľov sociálnej služby na jednotlivých poschodiach vyvesený jedálny lístok na prístupných oznamovacích tabuliach.

 

Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu len za odobraté jedlo. Odhlásenie zo stravovania cez pracovné dni nahlási prijímateľ sociálnej služby úsekovej sestre, minimálne 1 deň vopred do 8.00 hod. pred dočasnou neprítomnosťou v zariadení.

 

Prijímateľ sociálnej služby sa nemusí odhlásiť zo stravovania v prípade náhlej

a nepredvídanej udalosti (napr. hospitalizácia v zdravotníckom zariadení alebo vyšetrenie u odborného lekára).