ZSS NITRAVA

Vybrané odborné činnosti

 

pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

základné sociálne poradenstvo

pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

sociálna rehabilitácia

ošetrovateľská starostlivosť

rozvoj pracovných zručností

 

 

Vybrané obslužné činnosti

 

ubytovanie

stravovanie

upratovanie

pranie

žehlenie

údržba bielizne a šatstva

 

 

Ďalšie činnosti

 

Utváranie podmienok na:

vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny

úschovu cenných vecí

 

Zabezpečenie:

rozvoj pracovných zručností

záujmovej činnosti