ZSS NITRAVA

Zariadenie pre seniorov.

V súčasnosti má zariadenie pre seniorov kapacitu 39 miest.

 

Aké podmienky musím spĺňať pre tento druh sociálnej služby?

Podmienky prijatia do Zariadenia pre seniorov:

poskytuje sa fyzickej osobe , ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov a fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

 

Aké činnosti sa poskytujú v Zariadení pre seniorov?

V Zariadení pre seniorov sa poskytuje:

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia, stravovanie, ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie.

Zabezpečuje sa:

- záujmová činnosť.

Utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

Zabezpečuje sa aj ošetrovateľská starostlivosť.

 

Ako mám postupovať pri podaní žiadosti do Zariadenia pre seniorov?

Žiadosť o posúdenie odkázanosti sa podáva miestne príslušnému mestskému alebo obecnému úradu.