ZSS NITRAVA

Domov sociálnych služieb.

V súčasnosti má domov sociálnych služieb kapacitu 51 miest.

 

Aké podmienky musím spĺňať pre tento druh sociálnej služby?

Podmienky prijatia do Domova sociálnych služieb:

poskytuje sa fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku ak je táto osoba

odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo

nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

 

Aké činnosti sa poskytujú v Domove sociálnych služieb?

V Domove sociálnych služieb sa poskytuje:

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia, stravovanie, ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie.

Zabezpečuje sa:

- rozvoj pracovných zručností a záujmová činnosť.

Utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

Zabezpečuje sa aj ošetrovateľská starostlivosť.

 

Ako mám postupovať pri podaní žiadosti do Domova sociálnych služieb?

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na poskytovanie služby v domove sociálnych služieb sa podáva miestne príslušnému samosprávnemu kraju.