ZSS NITRAVA

Špecializované zariadenie.

V súčasnosti má špecializované zariadenie kapacitu 130 miest.

 

Aké podmienky musím spĺňať pre tento druh sociálnej služby?

Podmienky prijatia do Špecializovaného zariadenia:

  • fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.stupňa.

 

Aké činnosti sa poskytujú v Špecializovanom zariadení?

V Špecializovanom zariadení sa poskytuje:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia, stravovanie, ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie.

Zabezpečuje sa:

  • rozvoj pracovných zručností a záujmová činnosť.

Utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

Zabezpečuje sa aj ošetrovateľská starostlivosť.

 

Ako mám postupovať pri podaní žiadosti do Špecializovaného zariadenia?

Žiadosť o posúdenie oskázanosti na sociálnu službu sa podáva miestne príslušnému samosprávnemu kraju.