ZSS NITRAVA

Objednávky

Objednávky zverejnené v zmysle zákoná č. 546/2010Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.