ZSS NITRAVA

Rozvoj pracovných zručností

 

Rozvoj pracovných zručností je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.

Patrí sem najmä účasť na aktivitách  tak pre ženy (výtvarné práce, ručné práce), ako aj pre mužov (výroba drobných výrobkov z dreva, polystyrénu, renovácia nábytku).

Je významnou súčasťou služieb, poskytovaných v zariadení. Realizuje sa pod vedením sociálnych pracovníčok, prostredníctvom plánovaných a vopred premyslených činností, zameraných na stimulovanie oblastí jemnej motoriky, vizuomotorickej koordinácie, pamäti, vnímania, myslenia, komunikácie a podpory sociálnych kontaktov. Výsledkom by malo byť udržiavanie a prinavracanie už nadobudnutých schopností za účelom čo najdlhšieho zachovania psychických funkcií a zachovania sebestačnosti pri sebaobslužných činnostiach.

Uskutočňuje sa:

- skupinovo

- individuálne

 

Precvičovanie jemnej motoriky a vizuokoordinácie: kreslenie, maľovanie, lepenie, strihanie, skladanie, krčenie, grafomotorika, modelovanie z hliny, šitie

Pamäťové cvičenia: jednoduché počtové úkony, precvičovanie slovnej zásoby, slovno-logické hry a cvičenia, súťaže v lúštení krížoviek, sudoku, osemsmeroviek, kvízy všeobecného prehľadu, spoločenské hry

Uplatňované terapie:

arteterapia

biblioterapia

muzikoterapia

hortikultúrna terapia

helioterapia

reminiscenčná terapia

validačná terapia

terapie na zlepšenie pamäti a mentálnych schopností