ZSS NITRAVA

Záujmová činnosť 

V našom zariadení sa záujmová činnosť realizuje ako kultúrna, spoločenská, športová a rekreačná činnosť.  Snažíme sa, aby naši prijímatelia sociálnych služieb mali čo najviac podnetov, činností a príležitostí na aktívne a pestré vyžitie vo všetkých aspektoch.

Prijímatelia sociálnej služby majú možnosť rozvíjať svoje schopnosti a záujmy vo voľnočasových aktivitách,zahŕňajúcich celkom široké spektrum rôznorodých činností.

V zariadení rozvíja svoju činnosť spevokol pod profesionálnym vedením učiteľky ZUŠ (muzikoterapia), krúžok šachistov, k dispozícii je rozsiahla knižnica(biblioterapia), organizujú sa rôzne edukatívne prednášky a besedy (mestská polícia, zväz diabetikov atď.), prijímatelia sociálnej služby majú možnosť počas celého roka pracovať v záhrade zariadenia (hortikulturálna terapia), aktívne sa zúčastňovať na prípravách kultúrnospoločenských akcií (predvianočné pečenie, príprava občerstvenia, výzdoby na majáles, juniáles, fašiangová zábava..), na rôznych športových podujatiach, kvízoch a vedomostných súťažiach, organizovaných v našom zariadení alebo v iných zariadeniach.

Náš spevácky súbor sa s úspechom zúčastňuje a svojím spevom dotvára atmosféru na viacerých podujatiach,organizovaných NSK (Vianoce ako doma..), na medzinárodnej súťaži V4 sa v speve umiestnil na 2.mieste.