ZSS NITRAVA
Víziou zariadenia je poskytovanie trvalo udržateľnej, kvalitnej a konkurencieschopnej služby so zameraním na rozvíjanie a podporu vnútornej komunity Cieľom poskytovanej sociálnej služby je, v spolupráci s prijímateľom sociálnej služby a jeho rodinou, uspokojovanie potrieb prijímateľov sociálnej služby prostredníctvom jasne definovaných procesov a postupov, so zameraním na ich spokojnosť, neustále zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov, inováciu zariadenia a bezbariérovosť v zmysle napĺňania podmienok kvality. Poslaním zariadenia je poskytovať sociálnu službu v zmysle zákona o sociálnych službách a zriaďovacej listiny, ako súčasť verejnej politiky sociálnych služieb Nitrianskeho samosprávneho kraja.